Make your own free website on Tripod.com

 

 

Buku log perlulah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Buku log hendaklah mengandungi latar belakang syarikat tempat kerja dengan berpandukan butir-butir berikut:-

 

Bagi kerja-kerja penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual dan pembaikan, laporan perlu disediakan sebagaimana garis panduan berikut:-

 

Jika penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual sila selaraskan jadual penyelenggaraan dan nyatakan:-

 

Jika pembaikan sesuatu kerosakan biasa/kerosakan yang tidak dijangka, sila nyatakan:-

 

Calon-calon perlu menyertakan bersama-sama skematik pepasangan. Di akhir setiap kerja yang dijalankan perlu disahkan oleh orang yang berkompeten.

 

Di dalam tempoh pelatih menjalani kursus di UniKL-BMI dan latihan industri, mereka dikehendaki untuk menyediakan logbook bagi segala aktiviti dan juga latihan yang diterima.